یکشنبه, 24 تیر 1403

هنگام تغذیه با نان و غلات نکات بسیار مهمی وجود دارند که باید به آنها توجه کرد که در این مطلب با چند نکته آشنا می شویم.

گیلان سلامت: نکاتی را که باید در هنگام استفاده از گروه نان و غلات رعایت کنیم:

• بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید.

• بیشتر از نان های حاوی سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنید.

• بــرای کامــل کــردن پروتئیــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آنهــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـید آمینه هـای ضـروری تامیـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـی بـا نـان و غیـره

• نانهایـی را مصـرف کنیـد کـه فراینـد تخمیـر در آنهـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده باشـد. در نانهایـی کـه بـرای ور آمـدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان میشـود.

در نتیجـه کمبـود آهـن و کم خونـی ناشـی از آن و کمبـود روی و کلسـیم ایجـاد میشـود.

• انـواع غـلات بـو داده و کـم نمـک یـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته، ذرت بـو داده تنقلـات بـا ارزشـی هسـتند و دانش آمـوزان می تواننـد بـه عنـوان میان وعـده اسـتفاده کننـد.

• بــه جــای کیــک و شــیرینی های خامــه ای و بیســکویت های کــرم دار از بیســکوییت های ســبوس دار اســتفاده نماییــد.

• می توانیـد بـه جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده هـای غذایـی از نـان سـبوس دار و ما کارونـی غنی شــده بــا فیبــر کــه قیمــت کمتــری دارنــد، امــا از نظــر ارزش غذایــی برابــر بــا برنــج هســتند اسـتفاده کنیـد.

• استفاده از برنج قهوه ای که سبوس بیشتری دارد از برنج سفید بهتر است.

منبع: سلامت نیوزنویسنده: ص.ی

نظر شما:

security code

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان